فرگاه دیزاین

نحوه پرداخت:

جهت انتقال مبلغ به یکی از شماره حساب های زیر واریز کرده و سند واریزی را برای کارخانه ارسال کنید.

شماره حساب:

5022-2913-1375-5355 - بنام زهره فرگاه

شماره شبا: IR650570029270001194013101

شماره حساب:

 5022-2913-1376-4316 - بنام زهره فرگاه

شماره شبا: IR870570029280000985265101

مشخصات خریدار:

امضا و مهر فروشنده

امضا و مهر انباردار

امضا و مهر خریدار

اعتبار این پیش فاکتور به مدت یک هفته میباشد.