لوگو فرگاه دیزاین

نحوه پرداخت:

جهت انتقال مبلغ به یکی از شماره حساب های زیر واریز کرده و سند واریزی را برای کارخانه ارسال کنید.

شماره حساب اول:

5022-2913-1375-5355 

بنام زهره فرگاه

شماره شبا:

IR650570029270001194013101

شماره حساب دوم:

5022-2913-1376-4316

بنام عصمت قاسمی

شماره شبا:

IR870570029280000985265101